- WSPÓŁPRACA -


Chodzieski Klub Gospodarczy współpracuje z:

1. Powiatem Chodzieskim
2. Urzędem Miejskim
3. Chodzieski Dom Kultury
4. Oddziałem Powiatowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
5. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
6. Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski
7. Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży
8. Regionalnym Ośrodkiem Europejskim Funduszem Społecznym w Pile

Ponadto w 2010 roku Chodzieski Klub Gospodarczy zawarł umowę o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego z:

1. Powiatem Chodzieskim
2. Gminą Miejską Chodzież
3. Gminą Chodzież
4. MATIC Izabela Matwiejczuk
5. Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko
7. Stowarzyszeniem Na Górze w Chodzieży
8. Oddziałem Powiatowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
9. Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej

Sygnatariusze umowy o współpracy deklarują:

a) wymianę doświadczeń i informacji o planowanych i wdrażanych projektach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej;
b) wymianę doświadczeń i informacji o stosowaniu skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych;
c) inicjowanie projektów, kwalifikujących się do wsparcia ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
d) wspieranie inicjatyw poprzez uzgadnianie stanowisk, ustalanie priorytetów, działania dostosowanych do potrzeb mieszkańców miasta i gminy Chodzież;
e) gotowość do współdziałania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy;
f) gotowość do tworzenia partnerstw projektowych;
g) otwartość partnerstwa na inne podmioty posiadające osobowość prawną, które chciałyby do niego przystąpić.

Cele:

1. Celem szczegółowym Sygnatariuszy jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież poprzez aktywizację społeczną i zawodową, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój usług edukacyjnych.

2. Cele szczegółowe Sygnatariuszy:
a) aktywizacja różnych środowisk na rzecz rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości;
b) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
c) upowszechnianie wiedzy o regionie;
d) poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i obszarami wiejskimi;
e) działalność społeczna na rzecz wspólnoty lokalnej;
f) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu jego skutków;
g) umacnianie i rozwój organizacji pozarządowych.

Obszary współdziałania:

a) problematyka rynku pracy;
b) problematyka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych;
c) problematyka edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
d) promocja i rozwój przedsiębiorczości;
e) współpraca międzysektorowa w mieście i gminie Chodzież
f) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu rozwiązywania i łagodzenia wspólnie zdefiniowanych problemów społeczności lokalnej.

Sygnatariusze są wspierani przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, w zakresie usług animacyjnych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w realizacji założeń umowy.