Chodzieski Klub Gospodarczy

Chodzieski

Klub Gospodarczy

Chodzieski Klub Gospodarczy oferuje przedsiębiorcom szkolenia, spotkania biznesowe, promocję członków, wyjazdy integracyjne i działalność społeczną. To miejsce, gdzie biznes rozwija się w dynamiczny i wspierający sposób!

Otwieramy drzwi
do partnerstw biznesowych

Wspólne projekty czy nawet inwestycje

 

To także platforma, która umożliwia promocję własnej firmy, produktów czy usług wśród szerokiej grupy przedsiębiorców, co może przyczynić się do zwiększenia widoczności i rozpoznawalności marki. Dodatkowo, w klubie można zdobywać wiedzę na temat najnowszych trendów rynkowych, strategii biznesowych czy możliwości rozwoju, co pozwala na podnoszenie swoich kompetencji i dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Wiedza i wsparcie

Na kazdym etapie współpracy

Szkolenia i warsztaty: Chodzieski Klub Gospodarczy regularnie organizuje szkolenia i warsztaty z zakresu różnych obszarów biznesowych, takich jak zarządzanie, marketing, finanse czy rozwój osobisty. Uczestnictwo w tych wydarzeniach umożliwia członkom poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na skuteczniejsze prowadzenie własnej działalności.

Mentorstwo: Klub oferuje programy mentorskie, w ramach których doświadczeni przedsiębiorcy udzielają wsparcia i porad młodszym lub mniej doświadczonym członkom. To cenne źródło wiedzy i inspiracji dla osób rozpoczynających lub rozwijających swoją działalność.

Wsparcie biznesowe: Członkowie mają możliwość skorzystania z praktycznego wsparcia w dziedzinie biznesu, takiego jak dostęp do ekspertów, doradców czy konsultantów, którzy pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z prowadzeniem firmy.

Dostęp do zasobów: Klub zapewnia także dostęp do różnorodnych zasobów, takich jak baza danych, materiały szkoleniowe czy narzędzia biznesowe, które mogą być przydatne w codziennej pracy przedsiębiorcy.

Nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna. 

Stowarzyszenie dąży do wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie wsparcia, szkoleń i promocji dla przedsiębiorców. Dodatkowo, angażuje się w działalność charytatywną, aby przyczynić się do poprawy warunków życia osób potrzebujących.

Popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej

Ochronę interesów zawodowych członków

Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp...

Współdziałanie z władzami instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

Udzielenie pomocy organizacjom społecznym

Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy, administracji i organów samorządowych

Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej

Chodzieski Klub Gospodarczy

To też promocja członków

Wspólne wydarzenia i spotkania: Klub organizuje różnorodne wydarzenia, takie jak konferencje, seminaria czy spotkania networkingowe, podczas których członkowie mają szansę zaprezentować swoje firmy, produkty lub usługi przed innymi przedsiębiorcami.

Platforma reklamowa: Będąc członkiem klubu, przedsiębiorcy mogą korzystać z platformy reklamowej, która umożliwia promowanie ich firm na stronie internetowej klubu, w materiałach promocyjnych czy na różnego rodzaju materiałach drukowanych.

Wsparcie w marketingu: Klub może udzielać wsparcia w dziedzinie marketingu, pomagając członkom w tworzeniu strategii promocyjnych, kampanii reklamowych czy działań marketingowych, co przyczynia się do zwiększenia widoczności ich firm.

Wymiana referencji i rekomendacji: Uczestnictwo w klubie stwarza możliwość wymiany referencji i rekomendacji między członkami, co może prowadzić do pozyskania nowych klientów lub partnerów biznesowych.

Dzięki promocji oferowanej przez Chodzieski Klub Gospodarczy, członkowie mają szansę zwiększyć widoczność swoich firm, budować relacje biznesowe oraz pozyskiwać nowych klientów czy partnerów, co przyczynia się do rozwoju ich działalności.

Spotkania i wyjazdy integracyjne

Chodzieski Klub Gospodarczy

Integracja członków: Organizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych sprzyja budowaniu silnych relacji między członkami klubu. Daje to szansę na lepsze poznanie się, zacieśnienie więzi oraz współpracę w bardziej przyjaznej atmosferze.

Wymiana doświadczeń: Podczas spotkań integracyjnych przedsiębiorcy mogą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i najlepszymi praktykami, co może przyczynić się do wzrostu wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników.

Motywacja i zaangażowanie: Takie wydarzenia mogą również wpływać pozytywnie na motywację i zaangażowanie członków klubu, ponieważ umożliwiają odpoczynek, relaks oraz budowanie poczucia przynależności do społeczności biznesowej.

Kreowanie pozytywnego wizerunku: Organizacja spotkań integracyjnych może także przyczynić się do kreowania pozytywnego wizerunku klubu, pokazując, że dba on nie tylko o rozwój biznesowy, ale także o dobre relacje międzyludzkie i atmosferę współpracy.

Działania społeczna

Chodzieskiego Klubu Gospodarczego

Jako Chodzieski Klub Gospodarczy, angażujemy się również w działalność społeczną jako integralną część naszej misji. Przez naszą aktywność charytatywną i społeczną, wspieramy lokalną społeczność oraz działamy na rzecz potrzebujących.

Nasze działania obejmują pomoc dla osób starszych, wsparcie dla lokalnych organizacji charytatywnych oraz organizację akcji społecznych, takich jak zbiórki środków lub akcje promujące zdrowie i edukację. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność społeczna ma pozytywny wpływ na naszą społeczność oraz stanowi ważny element naszej działalności jako klubu gospodarczego.

Opinie
Naszych klubowiczów