Chodzieski Klub Gospodarczy

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Informacje Ogólne

Arbitraż lub mediacja zamiast sądu! Okienko podawcze CAM w siedzibie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego!

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, nawiązując do wieloletnich tradycji arbitrażu w naszym regionie, wraz z regionalnymi partnerami, podpisała akt utworzenia Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu.

Jest to jeden z sześciu w Polsce. Organizacja CAM oraz promocja takiej drogi rozwiązywania konfliktów w biznesie to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Centra Arbitrażu i Mediacji skupiają się na prowadzeniu arbitrażu i mediacji pozasądowej w sporach między przedsiębiorcami. Taka inicjatywna niewątpliwie ułatwia polskiemu biznesowi oraz konsumentom szybkie i nisko kosztowe rozstrzyganie sporów. Dzięki temu poprawić się mają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale także nastąpić ma odciążenie sądów powszechnych i skrócenie czasu trwających w nich postępowań.

Zaznaczyć trzeba, że Sądy Arbitrażowe i Sądy Polubowne oprócz tego, że działają szybko, to ich postępowanie nie jest obciążone skomplikowanymi procedurami, a orzeczenia mają pełną moc prawną (pod warunkiem, że obie strony wcześniej zapisały się na arbitraż).

Jak to działa ?

Okienko podawcze CAM

Kolejną korzyścią płynącą z projektu jest integracja organizacji pozarządowych działających na rzecz polskich przedsiębiorców. Chodzieski Klub Gospodarczy 12 lutego br. w Pile podczas konferencji lokalnej, podpisał porozumienie z WIPH oraz organizacjami tj. Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski, Pracodawcami RP-Wielkopolska, Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz wieloma innymi.

Z ramienia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego porozumienie podpisał Prezes Roman Pietruszka, a Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową reprezentował Prezydent Wojciech Kruk. Na mocy zawartego porozumienia w Chodzieskim Klubie Gospodarczym zostanie utworzone okienko podawcze CAM.

Korzyści

Z mediacji

Istotą arbitrażu jest powierzenie przez strony sporu kompetencji do jego rozstrzygnięcia osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt. Strona powodowa wnosi pozew i wyznacza arbitra. (Sąd prowadzi „Listę Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski”.) Druga strona po otrzymaniu wezwania mianuje drugiego arbitra. Wyznaczeni przez strony arbitrzy mianują superarbitra. Sąd arbitrażowy, rozpoznając sprawę, może przeprowadzić wszelkie dowody celem ustalenia stanu faktycznego. Po wydaniu wyroku sądu arbitrażowego strona, która chce wyegzekwować wyrok, zwraca się o jego uznanie i wydanie klauzuli wykonalności przez sąd państwowy. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności strona kieruje wniosek egzekucyjny do komornika.

Z kolei mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o mediację skierowany do mediatora. Podstawową cechą mediacji jest jej dobrowolność, co oznacza, iż to strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie ono wszczęte. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Sąd zatwierdza ugodę przez nadanie jej klauzuli wykonalności (jeżeli podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji) lub wyłącznie zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem. Więcej szczegółów dostępnych na stronie www.wiph.pllub w siedzibie CHKG.

Regulamin postępowania mediacyjnego

Regulamin opłat

Regulamin Śądu Arbitrażowego