Chodzieski Klub Gospodarczy

Współpraca

Współpracujemy

otwieramy nowe możliwości

Współpraca Chodzieskiego Klubu Gospodarczego z szeregiem instytucji, organizacji pozarządowych oraz lokalnymi podmiotami gospodarczymi stanowi fundament rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Poprzez partnerstwo i wspólne działania, klub dąży do aktywizacji społecznej i zawodowej, promocji przedsiębiorczości oraz stymulowania innowacyjności w lokalnej społeczności. 

Wartość współpracy wynika z zaangażowania wszystkich stron w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianiu społecznych więzi, które stanowią fundamenty solidarności i wzrostu lokalnego rynku pracy. Przejawiając gotowość do dialogu i partnerstwa, klub oraz jego partnerzy deklarują wspólną misję: podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez inicjatywy mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy, edukacyjny oraz kulturowy. 

Ta inicjatywa otwiera drzwi dla współpracy na wielu płaszczyznach, zapewniając możliwość realizacji różnorodnych projektów i inicjatyw na rzecz dobra społecznego i gospodarczego lokalnej społeczności.

Nasi partnerzy z którymi współpracujemy od wielu lat :

1. Powiat Chodzieski
2. Urzędem Miejskim
3. Chodzieski Dom Kultury
4. Oddziałem Powiatowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
5. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
6. Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski
7. Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży
8. Regionalnym Ośrodkiem Europejskim Funduszem Społecznym w Pile
9. Partnerskie Kluby Biznesu Wielkopolska
MATIC Izabela Matwiejczuk
10. Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko
11. Stowarzyszeniem Na Górze w Chodzieży
12. Oddziałem Powiatowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
13. Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej

Sygnatariusze umowy o współpracy deklarują:

o współpracy deklarują:

Wymianę doświadczeń i informacji o planowanych i wdrażanych projektach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej;

Wymianę doświadczeń i informacji o stosowaniu skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych;

Inicjowanie projektów, kwalifikujących się do wsparcia ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Wspieranie inicjatyw poprzez uzgadnianie stanowisk, ustalanie priorytetów, działania dostosowanych do potrzeb mieszkańców miasta i gminy Chodzież;

Gotowość do współdziałania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy;

Gotowość do tworzenia partnerstw projektowych;

Otwartość partnerstwa na inne podmioty posiadające osobowość prawną, które chciałyby do niego przystąpić.

Cele

Szczegółowe

Celem szczegółowym Sygnatariuszy jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież poprzez aktywizację społeczną i zawodową, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój usług edukacyjnych.

Cele szczegółowe Sygnatariuszy:

  • aktywizacja różnych środowisk na rzecz rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości;
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
  • upowszechnianie wiedzy o regionie;
  • poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i obszarami wiejskimi;
  • działalność społeczna na rzecz wspólnoty lokalnej;
    f) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu jego skutków;
  • umacnianie i rozwój organizacji pozarządowych.

Obszary współdziałania

Chodzieskiego Klubu Gospodarczego

Problematyka rynku pracy;
Problematyka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych;
Problematyka edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
Promocja i rozwój przedsiębiorczości;
Współpraca międzysektorowa w mieście i gminie Chodzież
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu rozwiązywania i łagodzenia wspólnie zdefiniowanych problemów społeczności lokalnej.

Sygnatariusze są wspierani przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, w zakresie usług animacyjnych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w realizacji założeń umowy.