Chodzieski Klub Gospodarczy

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

 

 1. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – serwis internetowych “Partnerskie Kluby Biznesu”, działających pod adresem https://chkg.chodziez.pl

Usługodawca – firma Chodzieksi Klub Gospodarczy

Usługobiorca (zwany również dalej Użytkownikiem) – każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  uzyskujący dostęp do Serwisu i korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę

Komunikacja Drogą Elektroniczną – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www

Konto – dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy, związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 1. Warunki używania Serwisu
 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyber bezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 1. Warunki oraz zasady rejestracji na platformie
 1. Warunki rejestracji:
  • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, ale wymaga akceptacji wymaganych Regulaminów.
  • Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych, być osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  • Usługobiorcy zamieszczający ofertę swojej firmy muszą posiadać zarejestrowaną i aktywną działalność gospodarczą lub występować jako spółka prawa cywilnego.
  • Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Płatność za Pakiety:
  • Płatność za Pakiety pobierana jest przez Usługodawcę.
 3. Zasady bezpieczeństwa:
  • Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nigdy nie będzie żądać od Usługobiorcy hasła do konta.
 4. Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca ma możliwość samodzielnego usunięcia konta po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem danych identyfikacyjnych Usługobiorcy i anonimizacją nazwy użytkownika oraz adresu e-mail.
 5. Zmiany w usługach:
  • Usługodawca ma prawo dokonywać zmian co do treści i zakresu usług, dodawać, odejmować lub czasowo zawieszać usługi według własnej decyzji.
 6. Zawieszenie lub usuwanie kont:
  • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, zwłaszcza w przypadku naruszenia Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę innych Usługobiorców.
 7. Zasady korzystania z platformy:
  • Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców.
  • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bezpłatnie, po rejestracji konta, przez pierwsze 90 dni.
  • Możliwość bezpłatnego korzystania z Serwisu przysługuje Użytkownikowi tylko jeden raz.
  • Korzystanie z funkcjonalności serwisu po 90 dniach jest płatne, a użytkownicy muszą wybrać jeden z pakietów: mikro, silver lub black.
 1. Działanie Serwisu
 • Serwis ma charakter wyłącznie umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie usług lub produktów oferowanych przez innych Użytkowników oraz kontaktowanie się między nimi. Serwis nie stanowi żadnego miejsca czy platformy, gdzie Użytkownicy zawierają między sobą umowy lub zobowiązania co do świadczonych usług.
 • Serwis nie jest miejscem pobierania opłat za usługi świadczone między Użytkownikami.
 • Webinary i Spotkania Online:
 • Serwis umożliwia organizację i udział w webinarach, które służą nawiązywaniu relacji biznesowych oraz zdobywaniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
 • Użytkownicy mogą przeglądać kalendarz wydarzeń, zapisywać się na webinary oraz dodawać własne spotkania online związane z ich działalnością.
 • Spotkania Offline w ramach Partnerskich Klubów Biznesu:
 • W ramach wyższych płatnych pakietów użytkownicy mają dostęp do organizowanych spotkań offline, które odbywają się w różnych lokalizacjach w Polsce.
 • Partnerskie Kluby Biznesu stanowią dodatkową platformę do nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń w bezpośrednim kontakcie.
 • Katalog Firm:
 • Użytkownicy mogą przeglądać katalog firm, który zawiera informacje o oferowanych usługach i produktach przez przedsiębiorców zarejestrowanych w serwisie.
 • Wyszukiwarka:
 • Wyszukiwarka umożliwia szybkie znalezienie interesujących produktów, usług czy przedsiębiorców na podstawie określonych kryteriów.
 • Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych opcji filtrowania, aby precyzyjnie dopasować wyniki do swoich potrzeb.
 • Networking Online:
 • Funkcja networkingowa umożliwia użytkownikom nawiązywanie relacji biznesowych poprzez interakcję online, wymianę doświadczeń oraz współpracę.
 • Użytkownicy mają dostęp do prywatnych wiadomości, dzięki którym mogą się skontaktować i omówić potencjalne współprace.
 • Witryna Przedsiębiorcy:
 • Każdy zarejestrowany przedsiębiorca ma dostęp do własnej witryny, gdzie może prezentować swoje usługi, produkty oraz informacje o firmie.
 • Możliwość dodawania aktualności, referencji czy kalendarza wydarzeń związanych z firmą.
 • Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w przypadku, gdy usługa innego Użytkownika nie doszła do skutku, jest niezgodna z oczekiwaniami lub spowodowała inne szkody czy straty po stronie Użytkownika.
 • Korzystanie z usług oferowanych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne
 • Serwis może gromadzić informacje na temat rzetelności świadczonych usług oferowanych w serwisie przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do interwencji na prośbę Użytkownika, zawieszenia konta nierzetelnego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikowania rzetelności oferowanych przez Użytkowników usług w każdym momencie, bez informowania zainteresowanego Użytkownika o tym fakcie.
 • Użytkownicy mają możliwość komentowania oraz wystawiania ocen na temat usług oraz innych Użytkowników zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 • Zarejestrowani Użytkownicy mają, w ramach świadczonych przez Serwis usług, możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Funkcjonalności Serwisu
  • Katalog Firm
  • Wyszukiwarka
  • Networking online
  • Kalendarz spotkań online i offline
  • Witryna Przedsiębiorcy
 1. Warunki świadczenia usługi Newsletter
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
 1. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem lub innymi Użytkownikami w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
  • Publikowania własnych treści w postaci wizytówki firmy wpisów i artykułów
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe tylko dla innych użytkowników portalu partnerskieklubybiznesu.pl
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
  • Adresu strony www
  • Linków do social media
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe
 1. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbierane są automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail
 1. Prawa autorskie
 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 1. Prawo do odstąpienia w dowolnym czasie
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usług Serwisu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny.
 • Użytkownik może zdecydować się na zakończenie korzystania z Serwisu w drodze jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy.
 • Okres wypowiedzenia liczony jest od momentu złożenia przez Użytkownika pisemnej deklaracji o rezygnacji z usług Serwisu.
 • W celu zrealizowania rezygnacji, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania pisemnego oświadczenia na wskazany adres Serwisu.
 • Pisemne oświadczenie może być przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres określony w sekcji kontaktowej Serwisu.
 • Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, konto Użytkownika zostanie dezaktywowane, a dostęp do usług Serwisu zostanie zakończony.
 • Nawet po zrezygnowaniu z usług Serwisu, Użytkownik zachowuje prawo do oceny oraz komentowania usług innych Użytkowników, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • W przypadku płatnych pakietów, opłaty za okres już rozpoczęty nie podlegają zwrotowi.
 • Użytkownik ma możliwość korzystania z usług Serwisu bez dodatkowych opłat przez cały okres jednomiesięcznego wypowiedzenia.
 1. Zmiany Regulaminu
 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana drogą elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie, zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 1. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie, pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą, korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@partnerskiekb.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 661 112 445

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji – wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.