Chodzieski Klub Gospodarczy

Zarząd i statut

Zarząd Chodzieskiego

Klubu Gospodarczego

Zarząd

Prezes Zarządu – Roman Pietruszka
Wiceprezes Zarządu – Teresa Kanke
Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Kobierski
Sekretarz – Nowak Mariusz
Skarbnik – Justyna Kaczyńska
Członkowie Zarządu – Straczycki Waldemar
Członek Zarządu – Michał Strumnik
Członek Zarządu – Arkadiusz Bieranowski
Członek Zarządu – Barłomiej Krukowski

Sąd Koleżeński

Dominik Bugajski
Iwona Kostrzewa-Lewińska
Leszek Mieloch
Jan Węgrzyn

Komisja Rewizyjna

Dariusz Boberski
Jarosław Trojanowski
Krystyna Gleń

Statut Stowarzyszenia

Chodzieski Klubu Gospodarczy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1

 1. Chodzieski Klub Gospodarczy zwany dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona.

&2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz Chodzież.

&3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

&4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 &5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

&6

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna i społeczna.

&7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej,
 2. Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej,
 3. Ochronę interesów zawodowych członków,
 4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.
 5. Współdziałanie z władzami instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 6. Udzielenie pomocy organizacjom społecznym, inicjowanie, koordynowanie, współpraca w zakresie inicjatyw społecznych obejmujących różne środowiska, w tym m.in. młodzieżowe, senioralne, zagrożone wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
 8. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy, administracji i organów samorządowych.

  &8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Dochód z działalności Gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

&9

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

&10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

&11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający tworzą „Komitet Doradczy” przy Prezesie CHKG. Głównym zadaniem Komitetu jest opiniowanie działań Stowarzyszenia. Osoby prawne działają w „Komitecie Doradczym” poprzez swojego przedstawiciela. Komitet działa na podstawie własnego regulaminu.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie złonków, na wniosek Zarządu.

&12

 1. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 5. Noszenie odznaki organizacji
 6. Zaskarżenie do walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, itp.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Przestrzeganie etyki zawodowej,
 4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

                                                             &13

 5. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w &12 ust. 1 pkt 2-6
 6. Członek wspierający  ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 7. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

&14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1, Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. Śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. Członek zalegający z opłatą składek członkowskich zostanie zawieszony w prawach członka w przypadku opóźnienia płatności przez okres przekraczający 6 miesięcy
  4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
  5. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. Pozbawienia członkowstwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkowstwo nadała.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

&15

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w propozycji jeden delegat na 20 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

&16

 1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków posiadających czynne prawo wyborcze obecnych na walnym zgromadzeniu.  Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby członków.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

&17

 1. W przypadku        ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz nie będzie uzupełniany. W takim przypadku Zarząd pracuje w zmniejszonym składzie a jego uchwały są wiążące. W przypadku ustąpienia z w/w przyczyn Prezesa CHKG jego funkcje obejmuje jeden z wiceprezesów.

Walne Zebranie Członków

&18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście,
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

&19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w &16 ust.1

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkac

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. Na umotywowane żądanie, co najmniej 15 członków zwyczajnych.

​6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty przedstawienie odpowiedniego wniosku Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

&20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian
 3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Uchwalenie budżetu,
 5. Wybór i odwołanie członków Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych świadczeń,
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

&21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wybieranych jest 7-9 osób, które obejmują następujące stanowiska: Prezes , 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza Klubu oraz członków Zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

&22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. Określenie budżetu i preliminarzy,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
 7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. Organizowanie i prowadzenie działalności Gospodarczej,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykreślenie)
 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

&23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

&24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywanie się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności władzom Stowarzyszenia.

&25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

          

&26

W przypadkach określonych w &24 walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

&27

 1. Sąd Koleżeński składa się z czterech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

&28

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.

&29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszenie przez członków postanowień statutu,
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy cz łonkami a władzami Stowarzyszenia,
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków,
 4. Orzekanie w kwestach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

&30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. Upomnienia
 2. Nagany
 3. Zawieszenia w sprawach członkowskich
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia

&31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątki i fundusze

&32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

&33

                                  

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. Dotacje,
  4. Darowizny, zapisy, spadki,
  5. Wpływy z działalności statutowej,
  6. Środki pochodzące z funduszy celowych, dotacji unijnych,
  7. Inne źródła finansowania
 2. Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
 3. Członkowie Klubu opłacają składki za dany rok z góry do dnia 30 kwietnia lub miesięcznie. Członkowie wspierający wnoszą pomoc finansową do dnia 31 marca każdego roku w wysokości ustalonej pomiędzy Komitetem Doradczym i Zarządem Klubu.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&34

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w sprawach których wartość majątkowa nie przekracza kwoty 2.000,00 zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, a w sprawach przekraczających tę kwotę, podpis Prezesa i jednego członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany będzie podpis jednego członka Zarządu, z obowiązkiem zdania sprawy związanej ze złożeniem podpisu przez tego członka na najbliższym posiedzeniu Klubu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

&35

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 obecnych.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Wlanego Zebrania członków. Do zawiadomienia określonego w &18 ust. 3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, maj odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).