Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
KONKURS WIEDZY O LOKALNEJ GOSPODARCE rozstrzygnięcie podczas targów – 1 czerwca o godz. 15.00! Do wygrania tablety!

KONKURS WIEDZY O LOKALNEJ GOSPODARCE rozstrzygnięcie podczas targów – 1 czerwca o godz. 15.00! Do wygrania tablety!

Aby wziąć udział w konkursie, należy przed Chodzieskimi Targami Gospodarczymi zakupić jedną z lokalnych gazet (Chodzieżanin lub Nasz Tygodnik Chodzieski), wyciąć, wypełnić kupon i wrzucić go 1 czerwca podczas targów do urny ustawionej przed sceną. Kupony należy wrzucać do godz. 14.30 a rozstrzygnięcie nastąpi o godz. 15.00.Wylosowane kupony zostaną sprawdzone – ważne będą tylko z prawidłowymi odpowiedziami. Wylosowane kupony nie wracają do urny. Nagrody to cztery 10-calowe tablety współfinansowane przez LGD. Warunkiem konicznym do otrzymania nagrody jest obecność osoby podczas losowania na terenach targowych! Jeżeli osoba po 3-krotnym wywołaniu nie zgłosi się, będzie losowany następny kupon! Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę! REGULAMIN  KONKURSUWIEDZY O LOKALNEJ GOSPODA Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie wiedzy o lokalnej gospodarce. § 1Organizator Konkursu1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Lokalnej Gospodarce (dalej „Konkurs” ) jest Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy ul. Rynek 14, 64-800 Chodzież, o nr KRS 0000035330, NIP 764-18-00-471 zwane dalej Organizatorem.2. Zapytania dotyczących Konkursu należy przesyłać na adres e-mail: chkg@op.pl w temacie e-maila prosimy wpisać „pytanie dot. Konkursu”.3. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców regionu LSR.4. Nagrodami są 4 TABLETY  10 –calowe współfinansowane przez LGD.§ 2Termin i terminarz Konkursu1. Konkurs trwa do 1 czerwca 2013 r. z następującymi etapami:a. Termin dostarczenia wypełnionych kuponów konkursowych do urny ustawionej pod sceną ustala się na 1 czerwca 2013 do godz. 14.30 – podczas XVIII Chodzieskich Targów Gospodarczych.b. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 – losowanie poprawnych odpowiedzi i podanie nazwisk zwycięzców do publicznej wiadomości.c. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 czerwca 2013 r.§ 3Cele Konkursu1. Celem głównym Konkursu „wiedzy o lokalnej gospodarce” jest wyłonienie czterech zwycięzców, którzy wykazali się dużą wiedzą na tematy z zakresu lokalnej gospodarki.2. Cele szczegółowe to:a. Rozwijanie wiedzy z zakresu lokalnej gospodarki.b. Wzrostu aktywności lokalnej społeczności.c. Promocja terenu LSR§ 4Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie1. Konkurs  ma charakter otwarty, jednoetapowy.2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba,  która spełnia łącznie poniższe warunki:a) W  okresie dwóch tygodni przed imprezą targową zakupi jedną z lokalnych gazet, w których znajduje się  kupon z pytaniami konkursowymi.b) Wycięty i wypełniony kupon należy wrzucić  1 czerwca 2013r. do godz. 14.30 do ustawionej pod sceną urny.c). Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane podlegają odrzuceniu,a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu.3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godzinie 15.00. Wylosowane kupony zostaną sprawdzone czy udzielone odpowiedzi są poprawne. Gdy na kuponie konkursowym będą błędne odpowiedzi losowany zostanie następny kupon. Wylosowane kupony nie wracają do urny. Nagrody rzeczowe otrzymają 4 osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi i podczas rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na terenach targowych. Jeżeli po 3-krotnym wywołaniu dana osoba się nie zgłosi – zostaje losowany następny kupon. Jedna osoba nie może wygrać więcej niż jedną nagrodę. W przypadku wylosowania ponownie osoby, która otrzymała już nagrodę – kupon nie będzie brany już pod uwagę.§ 5Komisja Konkursowa1. Odpowiedzi konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, złożona z ekspertów wiedzy o lokalnej gospodarce powołana przez Organizatora.2. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem oraz doręczone w miejscu i terminie w nim określonym.3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla  wylosowanych kuponów z poprawnymi odpowiedziami. Łączna ilość przyznanych nagród to 4 szt – 4 TABLETY 10-calowe.4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej. Materiały pomocne w udzieleniu poprawnych odpowiedzi można znaleźć na stronie www.chkg.pl

powrót…Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *